در حال بارگذاری

به عنوان بازیگر

The Serpent and the Rainbow

1988

The Serpent and the Rainbow

Wes Craven

Mona Lisa

1986

Mona Lisa

Neil Jordan

عکس ها