در حال بارگذاری

به عنوان بازیگر

Ivan Vasilievich: Back to the Future

1973

Ivan Vasilievich: Back to the Future

Leonid Gayday

Kidnapping, Caucasian Style

1967

Kidnapping, Caucasian Style

Leonid Gayday

Operation 'Y' & Other Shurik's Adventures

1965

Operation 'Y' & Other Shurik's Adventures

Leonid Gayday

عکس ها