در حال بارگذاری

به عنوان نویسنده

Kidnapping, Caucasian Style

1967

Kidnapping, Caucasian Style

Leonid Gayday

Operation 'Y' & Other Shurik's Adventures

1965

Operation 'Y' & Other Shurik's Adventures

Leonid Gayday

The Diamond Arm

1998

The Diamond Arm

Leonid Gayday

عکس ها