در حال بارگذاری

به عنوان کارگردان

Byzantium

2013

Byzantium

Neil Jordan

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles

2016

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles

Neil Jordan

Michael Collins

1996

Michael Collins

Neil Jordan

We're No Angels

1989

We're No Angels

Neil Jordan

Mona Lisa

1986

Mona Lisa

Neil Jordan

The End of the Affair

2000

The End of the Affair

Neil Jordan

Breakfast on Pluto

2006

Breakfast on Pluto

Neil Jordan

High Spirits

1988

High Spirits

Neil Jordan

The Company of Wolves

1985

The Company of Wolves

Neil Jordan

Ondine

2010

Ondine

Neil Jordan

The Brave One

2007

The Brave One

Neil Jordan

The Crying Game

1993

The Crying Game

Neil Jordan

به عنوان نویسنده

Michael Collins

1996

Michael Collins

Neil Jordan

Mona Lisa

1986

Mona Lisa

Neil Jordan

The End of the Affair

2000

The End of the Affair

Neil Jordan

Breakfast on Pluto

2006

Breakfast on Pluto

Neil Jordan

High Spirits

1988

High Spirits

Neil Jordan

The Company of Wolves

1985

The Company of Wolves

Neil Jordan

Ondine

2010

Ondine

Neil Jordan

The Crying Game

1993

The Crying Game

Neil Jordan

عکس ها