در حال بارگذاری

به عنوان کارگردان

The Phantom

1996

The Phantom

Simon Wincer

The Lighthorsemen

1988

The Lighthorsemen

Simon Wincer

Operation Dumbo Drop

1995

Operation Dumbo Drop

Simon Wincer

Harley Davidson and the Marlboro Man

1991

Harley Davidson and the Marlboro Man

Simon Wincer

Free Willy

1993

Free Willy

Simon Wincer

D.A.R.Y.L.

1985

D.A.R.Y.L.

Simon Wincer

Quigley Down Under

1990

Quigley Down Under

Simon Wincer

Crocodile Dundee in Los Angeles

2001

Crocodile Dundee in Los Angeles

Simon Wincer

عکس ها