در حال بارگذاری

به عنوان بازیگر

Free Willy 3: The Rescue

1997

Free Willy 3: The Rescue

Sam Pillsbury

Free Willy 2: The Adventure Home

1995

Free Willy 2: The Adventure Home

Dwight H. Little

Free Willy

1993

Free Willy

Simon Wincer

عکس ها